Thương hiệu

“Dọn tổ để đón đại bàng” Giải pháp thu hút đầu tư FDI vào các Khu công nghiệp, khu kinh tế.

Hàng năm số vốn FDI vào các KCN chiếm từ 35-40% tổng vốn FDI đăng ký tăng thêm của cả nước. Nếu xét riêng về thu hút FDI trong ngành Công nghiệp thì các dự án FDI sản xuất công nghiệp trong các KCN chiếm tới 80% tổng vốn FDI vào ngành Công nghiệp cả nước.